OTÁZKY a ODPOVEDE

Čo robíme?


KLIENTOM poskytuje služby pre potenciálneho klienta a služby pre právnika / advokáta. 

Čo nerobíme? 


KLIENTOM neposkytuje, neponúka právne služby v žiadnej forme, podobe alebo skrytej službe. 

Ako si overím, že môj prípad bude riešiť právnik, na ktorého sa môžem spoľahnúť?


Právne služby môže za odplatu poskytovať jedine subjekt na to oprávnený a to advokát. 
Kto nie je držiteľom oprávnenia na poskytovanie právnych služieb, nie je zapísaný v zozname advokátov vedenom SAK, nemôže poskytovať právne služby, či už sám, alebo subdodávateľsky, teda predávať právnu službu ďalej. Takéto poskytovanie právnej služby je protiprávnym poskytovaním právnych služieb taktiež označované ako Pokútnictvo v právnych službách.

Ako overiť že je osoba, ktorá Vám ponúka právnu službu na to oprávnená?


Kliknutím na tento odkaz, sa dostanete na adresu Slovenskej advokátskej komory, kde sa nachádza zoznam advokátov s vyhľadávaním:https://www.sak.sk/blox/cms/sk/sak/adv/vyhladanie
Ak sa Vám advokáta nedarí vyhľadať, zrejme ste narazili na pokútnika, teda osobu, ktorá sa Vám snaží poskytnúť právnu službu bez príslušného oprávnenia.Takémuto druhu ponuky Vám odporúčame sa vyhnúť.

Pokútnictvo v právnych službách je problém? 


Pre informáciu uvádzame, že takéto konanie môže byť považované za naplnenie skutkovej podstaty trestného činu Neoprávneného podnikania v súbehu s trestným činom Poškodzovania spotrebiteľa a Zneužívania účasti na hospodárskej súťaži, prípadne Krátenia dane. Z verejne dostupných zdrojov vieme, že Slovenská advokátska komora sa účinne snaží bojovať s každou formou pokútnictva.

Prečo v textácii na webe uvádzame prevažne právnik a nie advokát?


V povedomí ľudí je zaužívanejší pojem právnik, než advokát. Pokiaľ niekto potrebuje právnu pomoc, v prvom rade hľadá pomoc právnika a až následným zisťovaním a hľadaním sa dostane k pojmu advokát. 

Spätná väzba, feedback?


Spätná väzba klientov a advokátov je to, čo portál KLIENTOM nemá a nemôže mať. Portál nemá možnosť spojiť konkrétneho klienta s konkrétnym advokátom / právnikom. Zo zákonných dôvodov toto ani v budúcnosti nie je  od portálu KLIENTOM možné očakávať.

Podľa advokátskeho poriadku, má advokát zakázané poskytnúť, alebo sľúbiť akúkoľvek odplatu za sprostredkovanie, alebo postúpenie klienta. Za porušenie tohto interného podpisu hrozí advokátovi disciplinárny postih od pokarhania, až po vylúčenie z advokátskej komory. Advokát, združenie alebo obchodná spoločnosť založená na výkon advokácie prostredníctvom portálu KLIENTOM kupuje kontakt na potenciálneho klienta. Portál KLIENTOM nemá možnosť zabezpečiť získanie konkrétneho klienta pre konkrétneho advokáta, združenie alebo obchodnú spoločnosť založenú na výkon advokácie. 
Na portáli KLIENTOM sú účastníci právnych vzťahov v polohe potenciálnych klientov a potenciálnych poskytovateľov právnych služieb. Tento potenciálny klient kontaktuje advokáta so žiadosťou o poskytnutie právnych služieb v zmysle zákona o advokácii bez pričinenia tretej strany a to na základe konania samotného poskytovateľa právnych služieb a to z dôvodu, že sa mu ponuka od konkrétneho Advokáta, združenia alebo obchodnej spoločnosti založenej na výkon advokácie páčila. 
Ůčastníci právnych vzťahov tu vystupujú v rovnakom postavení, ako na portáli www.zlatestranky.sk